Din data de 16 ianuarie 2021 este permisă reluarea competițiilor sportive fără spectatori, desfășurate în aer liber și în spații închise de către Federațiile Sportive Naționale, acreditate de către Ministerul Educației Culturii și Cercetării, cu respectarea măsurilor de sănătate publică și a Instrucțiunii cu privire la măsurile de prevenire și control al răspândirii infecției COVID-19 aplicate la organizarea și desfășurarea competițiilor sportive fără spectatori, în aer liber și în spații închise. O decizie în acest sens a fost luată astăzi de Comisia Națională Extraordinară de Sănătate Publică (CNESP).

CNESP a anunțat și instrucțiunile cu privire la măsurile de prevenire și control al răspândirii infecției COVID-19 la organizarea și desfășurarea competițiilor sportive fără spectatori, în aer liber și în spații închise.

1. Administratorul edificiului sportiv va asigura:
 
1.1. Informarea antrenorilor (personalului) și sportivilor, membrilor Staff – ului privind recomandările autorității centrale de specialitate despre normele sanitar -epidemiologice aplicabile pentru reducerea răspândirii infecției COVID-19, inclusiv prevederile prezentei instrucțiuni, după care vor semna declarația de asumare arăspunderii.
1.2. Evaluarea și asigurarea funcționalității sistemelor de aerisire și ventilare aîncăperii.
1.3. Până la organizarea competițiilor în edificiile sportive se va efectuacurățenia generală și dezinfecția tuturor încăperilor, inclusiv birourile angajaților,vestiare, băi.
1.4. Accesul persoanelor ce participă la organizarea competițiilor sportive înaer liber și spații închise (sportivi, membrii Staff-ului, medici, servicii mass – media,reprezentanții ordinii și securității publice, pompieri, etc.) se va efectua conform programării prealabile, cu intrarea eșalonată, pentru a evita aglomerația și a asigura păstrarea distanței sociale.
1.5. Accesul spectatorilor la competițiile sportive organizate în aer liber sau înspații închise este interzis. Excepție constituie minorii care pot avea ca însoțitor osingură persoană adultă, care să-i conducă la spațiul de competiție.
1.6. Admisiunea în vestiar/baie se va efectua în grupuri mici, în dependență decapacitatea edificiului sportiv (4 - 6 persoane), cu evitarea aglomerației și păstrareadistanței sociale.
1.7. Plasarea recipientelor cu soluții dezinfectate pentru mâini la intrarea înincinta edificiului sportiv, precum și echiparea personalului angajat cu mănuși șimăști.
1.8. Afișarea la intrarea în instituția sportivă a pliantelor informative cu privirela măsurile de igienă, graficul desfășurării competițiilor, numărul maxim de participanți (sportivi, antrenori, medic, servicii mass – media, reprezentații ordinii șisecurității publice, pompieri, etc.).
1.9. Președintele Federației Sportive va desemna o persoană responsabilă deorganizarea, coordonarea și controlul aplicării prevederilor prezentei Instrucțiuni.
1.10. Va fi asigurat triajul epidemiologic zilnic, efectuat de medicul desemnatdin cadrul instituției sportive, cu includerea informației în fișele personale pentrusportivi și membrii Staff - ului (temperatură, simptome de tuse, dureri în gât,dificultăți ale respirației ș.a.).
1.11. Competițiile sportive vor fi organizate de către Federațiile Sportive Naționale acreditate, cu permisiunea Ministerului Educației, Culturii și Cercetării.
 
2. În cadrul fiecărei instituții sportive:
 
2.1. Va fi afișat Regulamentul privind organizarea competiției sportive șiOrdinul Ministerului Educației, Culturii și Cercetării privind permisiunea organizăriievenimentului sportiv.
2.2. Fiecare sportiv va folosi doar obiecte personale (ex. prosop, sticlă de apă,echipament sportiv, etc.). Se interzice schimbul de obiecte personale.
2.3. Vor fi stabilite protocoale clare de curățenie și dezinfecție, atât pe zonele șilocațiile utilizate, cât și pe materialele, echipamentul, inventarul folosit.
2.4. Elementele folosite de mai multe persoane (mânerul ușii, balustradele,recepția, podeaua, etc.) vor fi dezinfectate periodic cu produse dezinfectate și bioacide, autorizate în acest scop.
2.5. Toate materialele și echipamentele sportive folosite vor fi dezinfectateriguros după fiecare competiție desfășurată.
2.6. Testarea pentru COVID – 19 a membrilor Staff - ului, sportivilor, se vaefectua în orice moment, la recomandarea medicului responsabil din cadrul instituțieisportive sau la solicitarea Ministerului Educației, Culturii și Cercetării, urmare aanalizei evoluţiei situaţiei epidemiologice în plan național și internațional.
2.7. Accesul persoanelor (sportivi, antrenori, medic, servicii mass – media,reprezentații ordinii și securității publice, pompieri) în instituția sportivă fără mascăde protecție este interzisă. Masca trebuie purtată astfel încât aceasta să acopere atâtgura cât și nasul.
2.8. Coordonarea administratorilor instituțiilor sportive ce vor organizacompetiții sportive cu autoritățile de sănătate și cele locale, astfel încât asigurareasănătății tuturor participanților la activitatea sportivă, procesul competițional săreprezinte obiectivul prioritar.2.8. Asigurarea triajului epidemiologic se va efectua la intrarea în edificiulsportiv (aer liber, spații închise). Se interzice accesul persoanelor care prezintăsimptome de infecție respiratorie (tuse, strănut, rinoree, dureri în gât) și febra maimare de 37,3 O C.
 
3. Procesul de desfășurare a competițiilor sportive în aer liber sau spațiiînchise:
 
3.1. Competițiile se vor organiza strict conform graficului stabilit de cătreadministratorul instituției sportive și Președintele (reprezentatul) Federației Sportive Naționale.
3.2. Se va permite organizarea concomitentă a 2 sau mai multe competițiisportive (inclusiv la ramuri diferite de sport) doar în cazul disponibilității mai multor săli de sport, bazine de înot, terenuri sportive în entitatea sportivă.
3.3 Federațiile Sportive Naționale, vor desfășura competiții sportive pe grupuride sportivi ( categorie de vârstă, categorie de kilograme, regulamentul competițional) pentru a reduce fluxul mare de sportivi participanți la eveniment.
3.4. În incinta instituției sportive este interzisă vânzarea, oferirea gratuită sauregim de auto-deservire a băuturilor/gustărilor/energizant/cocktail.
3.5. Dacă entitatea sportivă nu poate îndeplini cumulativ condițiile prezenteiinstrucțiuni și/sau nu dispune de Avizul Centrului de Sănătate Publică privind raportul de autoevaluare pentru re-deschiderea instituției, organizarea competițiilor sportive sunt interzise.
 
4. Federațiile Sportive Naționale pentru obținerea permisiunii MinisteruluiEducației, Culturii și Cercetării privind organizarea competițiilor sportive în aer liber sau în spații închise, urmează să prezinte:
 
4.1. Regulamentul privind organizarea competiției sportive.
4.2. Declarația persoanei responsabile de organizare a competiției pentruasumare a răspunderii privind nerespectarea normelor sanitar – epidemiologice și amăsurilor de prevenire a infectării COVID – 19.
4.3. Lista sportivilor și a Staff – ului care participă la organizarea și desfășurareacompetițiilor sportive.
4.4. Avizul pozitiv al administratorului edificiului sportiv privind organizareacompetiției sportive.
4.5. Raportul Centrului de Sănătate Publică privind pregătirea pentru re – deschiderea instituției, inclusiv procesul – verbal de examinare a obiectului.