Agenția de Recuperare a Bunurilor Infracționale (ARBI) va putea comercializa imediat autovehiculele sechestrate. Potrivit unui proiect de lege, prezentat pentru consultări publice, la art.2071 din Codulul de procedură penală ”Cazuri speciale de valorificare a bunurilor sechestrate” se propune excluderea sintagmei ”pe parcursul unui an” de la pct.2) din considerentul că în perioada unui an valoarea bunului poate să se diminueze cu mai mult de 10%, astfel prejudiciindu-se interesul statului de valorificare eficientă a bunurilor sechestrate.

Potrivit autorilor, legiuitorul prin legile nr. 48/2017 cu privire la ARBI, precum și nr. 49/2017 privind modificarea unor acte legislative a prevăzut un mecanism de vânzare anticipată a bunurilor sechestrate, în lipsa unei condamnări definitive a persoanei sau a unei decizii de confiscare. Necesitatea creării unui astfel de mecanism survine ca rezultat al constatării unui sistem vicios de administrare a bunurilor sechestrate, astfel, valoarea real recuperată fiind incomparabil mai mică ca valoarea bunurilor sechestrate.

Acest fapt se datora procesului firesc de depreciere a autovehiculelor, bunurilor de larg consum. Modificările legislației operate prin legile nr. 48 și nr. 49 au venit să schimbe starea de fapt a lucrurilor prin crearea unui mecanism de valorificare  (vânzare) anticipată a bunurilor sechestrate până la confiscarea acestora. Totodată, din experiența acumulată în perioada anilor 2018-2019, s-a constatat că prevederea conform căreia bunul sechestrat poate fi vândut doar cu condiția deprecierii acestuia cu cel puțim 10% pe parcursul unui an este insuficientă pentru a conserva valoarea bunului. Astfel, sintagma ”pe parcursul unui an” are o interpretare ambiguă, și anume, dacă bunul se depreciază pe parcursul a cinci ani cu câte 9% anual, bunul per ansamblu depreciindu-se cu circa 45%, acest bun nu va cădea sub incidența prevederii date, nefiind atins scopul de a păstra valoarea bunului. De asemenea, termenul de 1 an nu poate fi privit ca o garanție deoarece acest termen a fost inclus de legiuitor nu ca o garanție a nevânzării bunului, dar ca un instrument de conservare a valorii bunului pe de o parte, precum și pentru eficientizarea procesului de monitorizare a valorii bunurilor. Totodată, este de reținut că valorificarea bunurilor după diminuarea valorii cu peste 10%, reprezintă, în esență, diminuarea valorii recuperate efectiv cu 10% și mai mult.

De asemenea, urmare a analizei prețurilor automobilelor sechestrate de Agenție în perioada 2018-2019 (302 automobile în valoare de 70.655.017 lei) nu a fost constatat nici un caz de păstrare a valorii bunurilor sechestrate, toate automobilele sechestrate s-au depreciat. În același timp, autovehiculele aflate în administrare au generat cheltuieli de întreținere de circa 5.000 lei/anual. Mai mult ca atât, fiecare autovehicul care urmează a fi expus vânzării anticipate este supus expertizei merceologice, prețul căreia este începând cu 1.400 lei, în același timp, în cazul nestabilirii deprecierii de 10%, banii sunt cheltuiți în zadar.

Totodată, valorificarea bunurilor sechestrate este efectuată doar în baza deciziei instanței de judecată, astfel fiind asigurată verificarea legalității procedurii de valorificare. De menționat că, mecanismul de valorificare anticipată este prevăzut inclusiv în țările Uniunii Europene care dispun de un sistem eficient de recuperare a bunurilor infracționale.

Autorii inițiativei susțin că modificările legislației privind valorificarea anticipată a mijloacelor de transport, nu reprezintă o ingerință pentru dreptul persoanei la un proces echitabil, deoarece conform art. 2071 Cod de procedură penală instanța va decide în baza unei încheieri asupra valorificării anticipate a bunului, fiind emisă o încheiere în condițiile Codului de procedură penală în acest sens. Persoana bănuită, învinuită, inculpată, după caz, va fi informată, fiindu-i adusă la cunoștință decizia instanței de judecată cu acordarea timpului necesar de a contesta cu recurs decizia respectivă, fiind asigurat dreptul la apărare a persoanei. Decizia de vânzare a autoturismului sechestrat poate fi emisă doar în cadrul procesului penal, astfel, persoana vizată fiind asistată de un avocat.

De asemenea, în conformitate cu art. 1 a Protocolului adiţional la Convenţia pentru apărarea Drepturilor Omului şi a Libertăţilor fundamentale, orice persoană fizică are dreptul la respectarea bunurilor sale, nimeni nu poate fi lipsit de proprietatea sa decât pentru cauză de utilitate publică şi în condiţiile prevăzute de lege. Astfel, în conformitate cu prevederile Codului penal și Codului de procedură  penală, autoturismele pot fi sechestrate și ridicate. În același timp, instanța poate decide valorificarea anticipată a acestora. În același timp, aplicarea sechestrului și ridicarea bunului, în cazul autoturismului, nu asigură pe deplin scopul pentru care aceste măsuri sunt aplicate, nefiind asigurată conservarea valorii acestor bunuri, iar în cazul mijloacelor de transport, valoarea acestora se depreciază continuu. Mai mult ca atât, mecanismul de valorificare anticipată a automobilului nu numai că nu contravine prevederilor art. 1 a Protocolului adiţional la Convenţia pentru apărarea Drepturilor Omului şi a Libertăţilor fundamentale, dar vine în asigurarea acestui principiu prin asigurarea restituirii contravalorii reale și adecvate a bunului sechestrat în caz de achitare a persoanei. În același timp, asigură interesul statului în domeniul combaterii criminalității grave și obținerii valorii maxime a bunului confiscat, or competențele Agenției țin exclusiv de infracțiuni grave, deosebit de grave și excepțional de grave.

Bizlaw