Centrul Național de Asistență Medicală Urgentă Prespitalicească se încurcă în declarații în cazul licitației cu combinezoane care a fost anulată de către Agenției Naționale pentru Soluționarea Contestațiilor. Mai mult ca atât, într-o postare pe Facebook pe care încearcă să o prezinte ca pe o dezmințire, însă în realitate este nimic altceva decât o încercare de a spăla imaginea fostului democrat Boris Golovin, reprezentanții CNAMUP se arată deranjați de faptul că reporterii Deschide.MD au reamintit despre scandalurile publice din sistemul medical în care a fost vizat numele noului-vechi șef al CNAMUP. Totodată, aceștia cataloghează actul întocmit de ANSC drept „pură ficțiune” și că nu este „un fundament real”.

După ce ieri Deschide.MD a scris un articol în care un agent economic acuză factorii de decizie de la Centrul Național de Asistență Medicală Urgentă Prespitalicească (CNAMUP) că, pe timp de pandemie ar fi organizat o licitație trucată pentru achiziționarea unui lot de combinezoane de protecție de unică folosință cu un buget de aproape un milion de lei, iar câștigătorul licitației a devenit Gemini Clothing Limited, agentul economic favorit al CNAMUP, și care, la cel puțin două licitații, se poziționează după oferirea unor prețuri mai mari pe locuri de mijloc, iar apoi compania devine învingătoare cu ajutorul comisiei de evaluare, Centrul Național de Asistență Medicală Urgentă Prespitalicească a venit cu o reacție pe pagina de Facebook prin care „dezminte” informațiile, asta chiar dacă informațiile sunt publice în actul de constatare al ANSC prin care licitația a fost anulată. 

„IMSP Centrul Național de Asistență Medicală Urgentă Prespitalicească dezminte articolul publicat pe data de 04.08.2020 de către portalul de știri deschide.md şi preluat de alte publicaţii din Republica Moldova, intitulat „DOC // Licitații cu cântec la CNAMUP sau cum ANSC a dat peste cap o schemă cu combinezoane de protecție„. Acest reportaj NU are un fundament real. Mai mult, pretinsele declaraţii citate de către deschide.md sunt pură ficţiune”, se arată în postarea CNAMUP.

DOC // Licitații cu cântec la CNAMUP sau cum ANSC a dat peste cap o schemă cu combinezoane de protecție

În continuare, reprezentanții CNAMUP scriu că jurnaliștii Deschide.MD nu au solicitat informații oficiale în acest sens de la reprezentanții IMSP CNAMUP, dar s-au documentat în baza materialelor și părerilor expuse de către un agent economic. Asta chiar dacă l-am întrebat telefonic pe Boris Golovin, șeful CNAMUP, despre această licitație, inclusiv despre anularea ei, însă ultimul ne-a spus că el nu cunoaște nimic și că șeful instituției nu se ocupă de licitații. Or, potrivit logicii autorului acestei reacții, Boris Golovin nu este reprezentant al IMSP CNAMUP.

Autorii reacției se arată deranjați de faptul că în background-ul articolului a fost făcută o retrospectivă a scandalurilor din medicină, despre care presa a scris anterior, și în care ar fi fost vizat numele lui Boris Golovin.

„Totodată, în acest reportaj sunt stipulate informații, care nu au nimic comun cu licitația dată și care denaturează realitatea. Astfel, portalul deschide.md folosind date, ce nu vizează subiectul de bază încearcă să inducă în eroare cititorii, denigrând și ponegrind conducerea IMSP CNAMUP în frunte cu Directorul Boris Golovin”.

În același text, reprezentanții CNAMUP, interpretează eronat decizia ANSC prin care a fost admisă contestația agentului economic, dar și prin care s-a stabilit mai multe încălcări din partea agentului economic Gemini Clothing Limited care a câștigat licitația, fapt care a dus la anularea acesteia. Însă, cei de la CNAMUP susțin că „în rezultatul reevaluării ofertei și mostrelor prezentate, a luat decizia de a anula procedura de achiziție, din cauza că mostrele prezentate de către „MegaFarm Trade” SRL nu au corespuns cerințelor solicitate (necorespunderea modelului și tipului de sutură a elasticului de la mâneci și glugă)”.

Asta deși CNAMUP urma să achiziționeze cele 9200 de combinezoane de protecție de la Gemini Clothing Limited și nicidecum de la „MegaFarm Trade” SRL, dat fiind faptul că înainte de decizia ANSC, câștigătorul licitației a fost declarat Gemini Clothing Limited, dar nu  „MegaFarm Trade” SRL.

Aici vom preciza că în conformitate cu actul întocmit de ANSC cu referire la agentul desemnat câștigător al licitației, adică Gemini Clothing Limited și nicidecum „MegaFarm Trade” SRL, se menționează următoarele: 

„Avizul prenotat nu este clar din ce material sunt confecționate combinezoanele, respectiv care este densitatea acestuia și dacă bunurile
ofertate corespund atât cu specificațiile tehnice solicitate cât și cu legislația sanitară, or potrivit art. 2 din Legea nr. 10-XVI din 03.02.2009 privind supravegherea de stat a sănătății publice, avizul sanitar este actul eliberat în condițiile legii de cătreautoritatea competentă pentru supravegherea sănătății publice, prin care se confirmă corespunderea sau necorespunderea proceselor, serviciilor sau produselor cu
legislația sanitară.
„GEMINI CLOTHING LIMITED” SRL prezintă „Avizul sanitar pentru produsele alimentare și nealimentare nr. P-6100/2020 din 03.07.2020”, pentru„Combinezon de protecție fabricat din spunbond de densitatea 80 mg/kg”, eliberat în baza rezultatelor încercărilor de laborator nr. 323-20 din 02.07.2020, fiind atașat și Raportul de încercări prenotat. La acest aspect, se vor reține prevederile art. 69 alin. (3) din Legea nr. 131/2015,conform cărora la etapa examinării, evaluării și comparării ofertelor, autoritatea contractantă are dreptul să solicite ofertantului doar explicații scrise asupra oferteisale, dacă informațiile și documentele prezentate sunt incomplete, sau, după caz,documentele justificative aferente DUAE, fără însă a determina modificarea ofertei inițiale, or conform art. 69 alin. (4) din aceeași lege, autoritatea contractantă nu va admite modificări ale ofertei, inclusiv ale prețului ei, ce ar face ca oferta săcorespundă unor cerințe cărora inițial nu le corespundea. În acest context, este de menționat că „Avizul sanitar” ține nemijlocit de
evaluarea ofertei tehnice, or prezentarea documentul menționat a fost stabilită ca ocondiție/cerință obligatorie pentru a confirma corespunderea bunurilor ofertante de către operatorii economici participanți cu legislația sanitară, respectiv urma a fi prezentat până la termenul-
limită de depunere al ofertelor stabilit în acest sens.Prin urmare, Agenția apreciază critic acțiunea autorității contractante
, care pe deoparte, a acceptat documentul prenotat ulterior termenului limită stabilit „până la data de 01.07.2020, ora 14:00”, întrucât documentul datează din data de 03.07.2020, iar pe de altă parte, ofertantul desemnat câștigător prin prezentarea unui nou „Avizsanitar”, deși nu a existat o astfel de solicitarea din partea CNAMUP, și-a modificat oferta inițială, în măsura în care acesta urma să ofere explicații, respectiv să prezinte documente confirmative, care să facă dovada îndeplinirii specificațiilor tehnice, în baza căruia a fost eliberat „Avizul sanitar pentru produsele alimentare și nealimentare
nr. P-5192/2020 din 10.04.2020”. Astfel, în concluzie se conturează următoarea situație– operatorul economic câștigător a prezentat, până la termenul-limită de depunere al ofertelor, Avizul sanitar pentru produsele alimentare și nealimentare nr. P-5192/2020 din 10.04.2020, care nu confirmă corespunderea bunului ofertat conform cerințelor stabilite în documentațiade atribuire, iar autoritatea contractantă nu a făcut uz de dreptul său de a solicita explicații la acest aspect, ca la etapa de evaluare, ulterior termenului stabilit pentru prezentarea documentelor suplimentare și anume a certificatului de conformitate, să prezinte un nou Aviz, care corespunde condițiilor procedurii de achiziție publică, însă pe care nu îl deținea, dar a fost emis, ulterior perfectării și prezentării
ofertei, fiind acceptat de către CNAMUP, acțiuni care contravin prevederilor enunțate
supra. În ceea ce privește, pretenția operatorului economic contestator precum căofertantul desemnat câștigător a „
 prezentat „Declarația de conformitate pe propriarăspundere”, conform „Combinezonul de protecție de unică folosință corespunde standardului SR EN 14126”, ceea ce nu este legal, deoarece agentul nu poate depune așa tip de declarație, din motiv că, el nu este producătorul țesăturii și nu este acreditat, și plus la aceasta pe platforma electronică de achiziție: achiziții.md, nueste atașată o asemenea declarație, care nu era o cerința obligatorie conform anunțului de participare”, Agenția va lua în considerare prevederile art. 2 din Legeanr. 235/2011 care reglementează noțiunea de „declarație de conformitate” – asigurare
scrisă, bazată pe o decizie luată în urma unei evaluări, prin care producătorul sau reprezentantul său autorizat confirmă cu certitudine că produsul este conform cerințelor specificate.
 Subsecvent, conform prevederilor art. 19 alin. (1) și alin. (4) din aceiași lege, scopul declarației este să confere încredere în conformitatea obiectului identificat cu cerințele specificate la care se referă declarația de conformitate și să specifice în modclar responsabilul pentru această conformitate și declarație. O declarație deconformitate este o formă de atestare a conformității pentru a se respecta cererile pieței și ale autorităților cu funcții de reglementare, pentru a se conferi încredere în produsul introdus pe piață. 
Declarația de conformitate se bazează pe rezultateleevaluării conformității.
Astfel, actul nominalizat supra are menirea să ateste conformitatea bunurilor custandardele relevante, în cazul procedurilor de achiziție publică, respectiv la caz urmează de atenționat că autoritatea contractantă a solicitat în anunțul de participareca bunul să corespunde standardului „„SR EN 14126”, iar prin declarația de conformitate depusă de ofertantul vizat declară corespunderea cu cerințele:
 
Totuși, urmare a examinării documentului dat, Agenția constată o incertitudine cu privire la documentele care au stat la baza emiterii acestuia, întrucât nu este clar care sunt numerele de referință și data de emitere a documentelor confirmative, or potrivit art. 19 alin. (4) din Legea nr. 235/2011, dispune clar că „Declarația deconformitate se bazează pe rezultatele evaluării conformității”:
 
În acest sens, relevante sun prevederile alin. (6) din articolul menționat supra:„Declarația de conformitate va cuprinde suficientă informație pentru a identificaemitentul său, produsul la care se referă, cerințele prin care se declară conformitatea și persoana care o semnează pentru și în numele emitentului și va conține cel puțin următoarele:
 
a) identificarea sa unică;
b) numele și adresa de contact ale emitentului;
c) identificarea obiectului;
d) declararea conformității și asumarea responsabilității pentru conformitatea produsului;
e) lista completă și clară a standardelor sau a altor cerințe specificate;
f) data și locul emiterii;
g) denumirea și numărul organismului de evaluare a conformitățiirecunoscut/notificat, în cazul în care este implicat în evaluarea conformității,precum și numărul certificatului emis de acesta și descrierea intervenției acestuia;
h) identificarea elementelor specificate în modulele relevante.”
În concluzie, generalizând cele constatate pe marginea ofertei desemnatecâștigătoare, Agenția conchide că autoritatea contractantă urmează să reevalueze
oferta „GEMINI CLOTHING LIMITED” SRL în scopul stabilirii corespunderiiacesteia conform cerințelor stabilite în documentația de atribuire și anume:
- solicitarea explicațiilor suplimentare, inclusiv organului emitent, pe marginea Avizului sanitar pentru produsele alimentare și nealimentare nr. P-5192/2020 din10.04.2020, în partea ce ține de „combinezoane de unică folosință” pentru care a fosteliberat, dar lipsește informația relevantă cu privire la întrunirea parametrilor tehnicisolicitați de autoritatea contractantă;
- solicitarea explicațiilor cu privire la „Declarația de conformitate pe propriarăspundere”, care după cum s
- a menționat nu pot fi identificate cu certitudine toateinformațiile reglementate de Legea nr. 235/2011.
Reieșind din cele expuse, în conformitate cu prevederile art. 80 alin. (1), art. 82
alin. (1), art. 84 alin. (1) și art. 86 alin. (2) lit. a) și lit. b), alin. (3), alin. (4) și alin. (9)din Legea nr. 131/2015, Agenția Națională pentru Soluționarea Contestațiilor,d e c i d e:
 
1. Se admite contestația nr. 02/639/20 din 13.07.2020, depusă de către„MegaFarmTrade” SRL, pe marginea rezultatelor desfășurării procedurii de achiziție publică nr. MD -1591878618759 din 26.06.2020, p
rivind achiziția de „Combinezoanede protecție de unică folosință”, inițiată de către IMSP Centrul Național de AsistențăMedicală Urgentă Prespitalicească;
2. Se anulează decizia nr.35 din 06.07.2020 de atribuire a contractului de achiziții publice la procedura de achiziție publică nr. MD-1591878618759 din26.06.2020, inclusiv actele subsecvente acesteia;3.
Se obligă IMSP Centrul Național de Asistență Medicală Urgentă Prespitalicească, ca măsură de remediere, în termen de până la 5 zile de la primirea prezentei decizii, să reevalueze ofertele „MegaFarmTrade” SRL și „GEMINICLOTHING LIMITED” SRL primiteîn cadrul procedurii de achiziție publică
nr.MD-1591878618759 din 26.06.2020, cu luarea în considerare a constatărilor din partea motivată a prezentei decizii;
4. Se obligă IMSP Centrul Național de Asistență Medicală UrgentăPrespitalicească, în termen de până la 3 zile din data adoptării măsurilor de remediere
dispuse prin prezenta decizie, să raporteze Agenției Naționale pentru Soluționarea Contestațiilor cu privire la realizarea acestora.

Autorii dezmințirii CNAMUP, au evitat să comenteze și faptul că aceeași companie „Gemini Clothing Limited" ar fi favorita la licitațiiler CNAUMP, asta după ce în aproximativ două luni a fost desemnată câștigătoarea a două licitații consecutive în valorea de 1,800,000 de lei.

Este vorba despre licitația din 22 mai 2020 cu nr 2023238, cu un contract în valoare de 766 590 lei, unde „Gemini Clothing Limited" a fost desmenată compania câștigătoare din cei 12 participanți, deși se poziționase pe locul 6 după prețul oferit. Alte companii participante au fost Dreamgreen care a oferit 571 320 lei, Railsmed SRL 624 424,33 lei, Nikita Rinaldi 651 lei, Romdecom SRL 690 000 lei, Grin Farm 749 340 lei.
Respectiv este evident că compania care la ambele licitații se poziționează după oferirea unor prețuri mai mari pe locuri de mijloc, iar apoi devine câștigătoare cu ajutorul comisiei de evaluare. Două licitații, în două luni, în valoare de circa 1,800 000 lei.

Se observă vădit că, la achiziția dată, SRL „Gemini Clothing Limited” repetat este plasată pe o poziție preferențială de către autoritatea contractantă și la ambele licitații se poziționează după oferirea unor prețuri mai mari pe locuri de mijloc, iar apoi devine câștigătoare.

Mai mult, la finalul postării, se menționează că:

„IMSP Centrul Național de Asistență Medicală Urgentă Prespitalicească își exprimă regretul pentru faptul că deschide.md difuzează acuzații nefondate, fără să ceară opinia instituției. Am fost și suntem mereu deschiși să răspundem solicitărilor de informație în timp rezonabil. Cetățenii merită și trebuie să fie informați corect.Pe viitor, rugăm agenţiile de presă şi reporterii implicaţi în redactarea unor articole despre IMSP CNAMUP să contacteze în prealabil Serviciul petiționare și relații cu publicul, care este în măsură să furnizeze informaţii despre activitatea instituției. Prezentați materialele jurnalistice într-o manieră transparentă și folosiți mai multe surse”.

Aici vom reaminti că înainte de a publica articolul despre faptul că prin decizia ANSC a fost anulată licitația CNAMUP cu privire la combinezoanele de protecție, după ce au fost depistate mai multe încălcări, am solicitat un comentariu de la Boris Golovin șeful CNAMUP, însă acesta ne-a comunicat că nu cunoaște nimic despre această licitație, asta deși el este șeful instituției. Ulterior, după publicare materialului, Golovin a revenit cu un apel telefonic, iar pe un ton arogant și-a permis cu tupeu să-l insulte pe reporterul Deschide.MD pentru faptul că în backround-ul știrii a amintit despre scandalurile mediatice, despre care presa a scris anterior și în care a fost vizat numele său, cum ar fi:

1) acuzațiile de acum nouă ani când socialiștii Ion Ceban și Vasile Bolea acuzau consilierii PL și PCRM de scheme frauduloase în legătură cu terenurile unor spitale, în care ar fi fost implicat și Golovin.

„Vasile Bolea, juristul PSRM, a specificat că Partidul Comuniştilor figurează în schema legată de Spitalul nr. 4, care trece în componenţa Spitalului „Sfîntul Arhanghel Mihail”, cu tot cu terenuri (circa 2 ha) şi imobile. Preşedinte al Consiliului de Administraţie a Spitalului „Sfîntul Arhanghel Mihail” este consilierul comunist Boris Golovin, pentru care în incinta spitalului „Sfîntul Arhanghel Mihail” va fi creat Centrul Municipal de Diabetologie. Or, este bine cunoscut faptul că Boris Golovin este specialist de talie republicană în diabetologie, precum şi preşedintele unei asociaţii obşteşti în domeniu - „Prodeab”, se arăta într-un comunicat al PSRM din aprilie 2014.

2) Plecarea sa din PCRM la sfârșitul lui 2015 și când și-a dat votul pentru guvernul lui Pavel Filip.

3) Faptul că portalul avere.md a scris că în 2016, adică după ce Golovin a părăsit PCRM în favoarea PDM, activele sale financiare au crescut cu 3 milioane de lei (150 de mii de euro).

4) Faptul că la sfârșitul lui 2015, Boris Golovin deținea funcția de director al CNAMUP, cât și cea de deputat, iar în pofida evidentei incompatibilități de funcții, fapt demonstrat și de Comisia Națională pentru Integritate, Golovin a continuat să le dețină până la sfârșitul mandatului.

5) Faptul că a fost reținut în octombrie 2019, de ofițerii Centrului Național Anticorupție și Procuratura Anticorupție, numele său fiind vizat în dosarul cu privire la procurarea a câtorva zeci de ambulanțe. Mai exact, 69 de ambulanțe rusești, sau, cum sunt numite într-o investigație realizată de Ziarul de Gardă - „UAZ ruginit”.

„Învinuitul (Boris Golovin, n.r.) l-a determinat pe acest adjunct al său (Oleg Barbă, n.r.), să spunem așa, deși învinuitul era suspendat atunci din funcție, deținea funcția de deputat, să efectueze acest transfer persoanei juridice, deși directorul anterior și toți care cunoșteau problema, au refuzat să facă acest transfer. În ce privește învinuitul Barbă, acesta de asemenea este învinuit în săvârșirea infracțiunii de depășire a atribuțiilor de serviciu, însă a recunoscut vina și a colaborat cu organul de urmărire penală”, declara atunci procurorul anticorupție Mihail Ivanov.

6) Faptul că în urma reținerii de către CNA, Golovin a fost eliberat apoi repus în funcția de șef al CNAMUP, precum și faptul că în perioada guvernării comuniste, când a deținut și funcția de ministru-adjunct al Sănătății, nuumele lui Golovin ar fi figurat și în scandalul legat de insulina de proastă calitate.