Curtea de Conturi a constatat mai multe nereguli în gestionarea patrimoniului autorităților publice locale din municipiul Bălți, în anul 2017.

În evaluarea bunurilor imobiliare folosite pentru procesul de învățământ, valoarea de bilanț a acestora a fost diminuată cu circa 67,1 milioane de lei. La fel, s-a constatat și diminuarea valorii terenurilor proprietate publică – cu circa 16,6 milioane de lei.

Proiectul raportului auditului situațiilor financiare aferente procesului bugetar și gestionării patrimoniului public Bălți pe anul 2017 a fost examinat în cadrul ședinței Curții de Conturi din 25 iunie, transmite IPN.

În urma auditului, Curtea de Conturi a aprobat o opinie cu rezerve, determinată de efectul denaturărilor aferente: în bilanțului contabil – în sumă de 110,6 milioane de lei și în raportul privind veniturile și cheltuielile – în sumă de 22,05 milioane de lei. Iregularitățile care au servit drept bază pentru opinia de audit se referă la mai multe aspecte, printre care și denaturarea și diminuarea elementelor bilanțiere de active nefinanciare, gestionate de Direcția învățământ, tineret și sport.

Este vorba despre recunoașterea valorii mijloacelor fixe în lipsa documentelor justificative, în sumă de 111 mii de lei, contrar prevederilor legale, dar și necorespunderea datelor evidenței analitice privind mijloacele fixe cu cea sintetică, în suma de 136,1 mii de lei. Curtea a constatat și reflectarea eronată a activelor nemateriale, în valoare de 83,3 mii de lei, dar și reflectarea eronată a unor bunuri ca mijloacelor fixe, în valoare de 238,6 mii de lei, care nu au fost date în exploatare.

Printre nereguli se numără majorarea neconformă a valorii tranzacțiilor privind lucrările de reparații capitale cu suma de 222,6 mii de lei, dar și majorarea valorii cheltuielilor aferente subsidiilor acordate, cu diminuarea concomitentă a valorii cheltuielilor aferente serviciilor prestate, în sumă de 14,33 milioane de lei.

Echipa de audit menționează și diminuarea veniturilor și creanțelor de la chiria bunurilor publice, în sumă totală de 21,4 mii de lei, în urma neîncasării și neraportării veniturilor. Este fixată și majorarea cheltuielilor aferente reparațiilor curente, cu diminuarea concomitentă a valorii mijloacelor fixe în urma efectuării reparațiilor capitale, cu suma de 5,5 milioane de lei.

În opinia auditului, cu excepția aspectelor care au stat la baza emiterii opiniei cu rezerve, rapoartele și situațiile financiare, sub toate aspectele semnificative, oferă o imagine corectă și fidelă a situației patrimoniale și celei financiare ale autorităților publice locale din municipiul Bălți la 31 decembrie 2017.

Unitatea administrativ teritorială (UAT) din municipiul Bălți este persoană juridică de drept public, care dispune, în condițiile legii, de un patrimoniu distinct de cel al statului și altor unități administrativ-teritoriale. Bugetul UAT din municipiul Bălți a fost constituit în anul 2017 din următoarele su