Legea comunicațiilor electronice a fost republicată în Monitorul Oficial din data de 17 noiembrie. Documentul stipulează clauzele care trebuie incluse în contractul încheiat între furnizor și utilizatorul final.

Astfel, conform art. 64, în cazul abonării la serviciile de comunicații electronice accesibile publicului și/sau la servicii constând în furnizarea conexiunii (accesului) la o rețea publică de comunicații electronice, utilizatorii finali care solicită acest lucru au dreptul la un contract încheiat în formă scrisă cu furnizorul de servicii de comunicații electronice accesibile publicului și/sau de conexiune (acces), care va conține, într-o formă clară, inteligibilă și ușor accesibilă, cel puțin următoarele clauze esențiale:

 • datele de identitate și adresa furnizorului de servicii;
 • serviciile furnizate, în special:
  – asigurarea sau nu a accesului la servicii de urgență și la informațiile privind localizarea apelantului și/sau orice limitare a furnizării serviciilor de urgență în conformitate cu art. 83 din Legea comunicațiilor electronice;
  – informațiile legate de orice alte condiții care limitează accesul la servicii și aplicații și/sau utilizarea acestora, atunci când aceste condiții nu sunt interzise de legislația în vigoare;
  – nivelul minim de calitate a serviciilor oferite, în special timpul necesar pentru conectarea inițială, și, după caz, alți indicatori de calitate ai serviciului, astfel cum sunt definiți de Agenția Naţională pentru Reglementare în Comunicaţii Electronice şi Tehnologia Informaţiei;
  – informații cu privire la orice proceduri aplicate de furnizor pentru măsurarea și modelarea traficului în așa fel încât să se evite utilizarea conexiunii la capacitate maximă sau aglomerarea acesteia, precum și informații cu privire la modul în care aceste proceduri ar putea influența calitatea serviciilor;
  – tipurile de servicii de întreținere și reparații oferite și tipurile de servicii de asistență pentru clienți, precum și metodele de contactare a acestor servicii;
  – orice restricții impuse de furnizor privind utilizarea echipamentului terminal furnizat;
 • atunci când există o obligație în temeiul art. 88 din Lege, opțiunile abonatului privind înscrierea sau nu a datelor sale cu caracter personal într-un registru al abonaților și datele vizate;
 • informații despre prețurile și tarifele practicate, mijloacele prin care se pot obține informații actualizate privind toate tarifele aplicabile și cheltuielile pentru întreținere, metodele de plată puse la dispoziție și orice
 • diferențe de costuri implicate de metodele de plată;
 • durata contractului și condițiile de reînnoire și de încetare a serviciilor și a contractului, inclusiv:
  – orice utilizare sau durată minimă necesară pentru a beneficia de condiții promoționale;
  – orice cheltuieli privind portabilitatea numerelor și a altor identificatori;
  – orice costuri datorate la încetarea contractului, inclusiv orice recuperare a costurilor în ceea ce privește echipamentul terminal;
 • eventualele compensații și formule de rambursare care se aplică în cazul în care nu sunt îndeplinite nivelurile de calitate a serviciilor, prevăzute de contract;
 • metodele de inițiere a procedurilor de soluționare a litigiilor;
 • tipul de acțiune care poate fi adoptat de către furnizor ca răspuns la incidentele sau amenințările și vulnerabilitățile privind securitatea sau integritatea.

În cazul serviciilor furnizate în baza cartelelor preplătite, condițiile generale privind furnizarea acestora se pun la dispoziția utilizatorilor finali la momentul achiziționării serviciilor și conțin informațiile corespunzătoare clauzelor minime prevăzute mai sus.

Agenția poate solicita ca în contracte să fie incluse toate informațiile menționate la art. 65 alin. (2), relevante pentru serviciile furnizate, care ar putea fi furnizate de către autoritățile publice competente cu privire la utilizarea rețelelor și a serviciilor de comunicații electronice pentru a se implica în activități ilegale sau pentru a disemina conținuturi dăunătoare, precum și cu privire la mijloacele de protecție împotriva riscurilor la adresa siguranței personale, a vieții private și a datelor cu caracter personal.

Furnizorul de servicii de comunicații electronice accesibile publicului este obligat să informeze în scris utilizatorul final abonat despre modificările în condiţiile contractului cu cel puţin o lună înainte de intrarea în vigoare a acestora, inclusiv despre dreptul acestuia de a rezilia contractul încheiat, fără a fi penalizat, în cazul în care nu acceptă noile condiţii, cu excepţia cazului în care se stabilesc condiţii mai favorabile pentru utilizator.

Dacă utilizatorul final abonat a fost informat în scris despre modificările în condiţiile contractului propuse de furnizor şi nu este de acord cu acestea, el este în drept să rezilieze contractul încheiat fără a fi penalizat.

Contractele încheiate între consumatori și furnizorii de rețele publice de comunicații electronice și/sau servicii de comunicații electronice accesibile publicului nu prevăd o perioadă contractuală inițială mai mare de 24 de luni.

Mai mult, furnizorii de rețele publice de comunicații electronice și/sau servicii de comunicații electronice accesibile publicului oferă utilizatorilor finali posibilitatea de a încheia un contract cu o durată de cel mult 12 luni.

Agenția poate obliga furnizorii de rețele publice de comunicații electronice și/sau servicii de comunicații electronice accesibile publicului:

 • să ofere informații despre tarifele aplicabile abonaților privind orice număr sau serviciu supus unor condiții speciale de tarifare. Cu privire la anumite categorii de servicii, Agenția poate solicita ca astfel de informații să fie furnizate imediat înaintea conectării apelului (realizării conexiunii);
 • să informeze abonații cu privire la orice schimbare de acces la serviciile de urgență sau la informațiile privind localizarea apelantului în cadrul serviciului la care sunt abonați;
 • să informeze abonații cu privire la orice schimbare a condițiilor care limitează accesul la servicii și aplicații și/sau utilizarea acestora, atunci când aceste condiții nu sunt interzise de legislație;
 • să furnizeze informații cu privire la orice proceduri aplicate de furnizor pentru măsurarea și gestionarea traficului în așa fel încât să se evite utilizarea conexiunii (unor segmente de rețea) la capacitate maximă sau aglomerarea acesteia, precum și la modul în care aceste proceduri ar putea influența calitatea serviciului;
 • să informeze abonații privind dreptul acestora de a decide dacă includ sau nu datele lor cu caracter personal într-un registru al abonaților atunci când există o obligație în sensul art. 88, precum și, în cazul în care abonații optează pentru includere, de a stabili datele cu caracter personal ce vor fi incluse, în conformitate cu prevederile prezentei legi;
 • să informeze cu regularitate abonații cu dizabilități privind detaliile produselor și serviciilor care le sunt destinate.

sursa: BizLaw