În atenţia basarabenilor doritoritori de a fi admişi în anul curent la studii în România: dosarele nu se mai depun la Consulatul României, ca până acum, ci online, pe adresele universităţilor. Modificările decurg din noua Metodologie de şcolarizare a românilor de pretudindeni în învăţământul superior de stat din România.

Candidații care vor să participe la concursul de admitere vor constitui un singur dosar de candidatură, care va cuprinde următoarele documente:

a)Cerere-formular de înscriere  propriu fiecărei instituții de învățământ superior;

b)Copia certificatului de naștere;

c)Copia pașaportului, valabil cel puțin 6 luni de la începerea programului de studii pentru care optează candidatul - copie după primele 3 pagini;

d)Copia certificatului de căsătorie;

e)Declarație pe proprie răspundere, pe baza voinței liber exprimate, de asumare a identității culturale române, potrivit legislației în vigoare, conform Anexei nr. 3;

f) Copia diplomei de bacalaureat sau echivalentă  sau, după caz, adeverința (pentru absolvenți anului curent) de promovare a examenelor naționale de absolvire a învățământului liceal, inclusiv pentru absolvenți ai școlilor care desfășoară, pe teritoriul României, activități de învățământ corespunzătoare unui sistem educațional din altă țară acreditat Agenția Română de Asigurare a Calității în Învățământul Preuniversitar, denumită în continuare ARACIP;

g) Copii ale foilor matricole pentru nivelul de învățământ absolvit;

h)Copia recomandării ierarhilor sau acordul conducătorilor locali de culte, pentru candidații la admiterea în învățământul superior teologic, după caz;

i) Alte documente solicitate de instituția de învățământ superior de stat, conform propriei metodologii de admitere, după caz.

Dosarele pot fi trimise electronic la o adresă de e-mail comunicată de instituția de învățământ superior aleasă de candidat; prin e-mail la MEN, la adresa [email protected] sau prin intermediul misiunilor diplomatice ale României din străinătate care vor transmite electronic dosarele la Ministerul Educației Naționale (MEN) și ulterior, acestea vor fi redirecționate către instituțiile de învățământ superior solicitate; prin poștă sau direct la sediile instituțiilor de învățământ superior; sau prin alte forme, stabilite și comunicate de instituțiile de învățământ. 

Ministerul Românilor de Pretutindeni și Ministerul Afacerilor Externe al României pot emite recomandări în cazul candidaților a căror școlarizare în România este considerată oportună din perspectiva politicii externe și a relațiilor cu românii de pretutindeni.

Pentru studii universitare de masterat, respectiv doctorat, admiterea românilor de pretutindeni din diasporă în anul universitar 2017 / 2018 se va realiza în aceleași condiții ca și cetățenii români, conform calendarului propriu de admitere al fiecărei instituții de învățământ superior, pe locurile alocate românilor de pretutindeni. Informații detaliate privind condițiile de admitere a românilor de pretutindeni din diasporă la studii universitare de licență, master și doctorat în învățământul superior de stat din România se pot obține accesând www.edu.ro, iar în ceea ce privește oferta educațională site-ul instituțiilor de învățământ superior la care candidații doresc să aplice, conform ofertei de locuri alocate. 

De asemenea, românii de pretutindeni pot opta pentru burse de studii în învățământul preuniversitar de stat (liceal / profesional) din România începând cu anul școlar 2017 / 2018, conform Metodologiei de școlarizare a românilor de pretutindeni în învăţământul preuniversitar de stat din România pe locuri de studii fără plata taxelor de școlarizare, dar cu bursă, respectiv fără plata taxelor de școlarizare, dar fără bursă începând cu anul școlar 2017-2018, aprobate prin prin Ordinul comun al Ministerul Educației Naționale a României.

Repartizarea locurilor de studii pe universități / domenii de studii (de licență) / specializări este reprezentantă în documentul de mai jos.