Comitetul Executiv al Băncii Naționale a decis ieri să mențină rata politicii monetare stabilită la sfârșitul lunii octombrie. Astfel rata de bază aplicată la principalele operațiuni de politică monetară pe termen scurt rămâne la 9.0 la sută anual.

Totodată se mențin ratele de dobândă la creditele overnight, la nivelul de 12.0 la sută anual și la depozitele overnight la nivelul de 6.0 la sută.

BNM a menţinut de asemenea și  norma rezervelor obligatorii din mijloace atrase în valută liber convertibilă la nivelul de 14.0 la sută din baza de calcul dar și norma rezervelor obligatorii din mijloace atrase în lei moldovenești și în valută neconvertibilă la nivelul de 35.0 la sută din baza de calcul.

Analiza celor mai recente date statistice relevă creșterea ușoară a dinamicii a ratei anuale a inflației[1] și plasarea acesteia, a treia lună consecutiv, sub limita inferioară a intervalului de variație de ± 1.5 puncte procentuale de la ținta inflației de 5.0 la sută.

Rata anuală a inflației în luna noiembrie 2016 a înregistrat nivelul de 2.6 la sută, fiind cu 0.1 puncte procentuale superioară celei din luna precedentă.

Evoluția ratei anuale a inflației este în concordanță cu ultima prognoză a BNM (publicată în luna octombrie 2016) și validează corectitudinea deciziilor de politică monetară din anul 2015 și de la începutul anului curent.

În luna noiembrie 2016, rata anuală a inflației de bază2 s-a situat cu 0.3 puncte procentuale sub nivelul consemnat în luna precedentă, constituind 5.6 la sută.

Produsul intern brut în trimestrul III 2016 s-a majorat cu 6.3 la sută, continuând evoluția pozitivă înregistrată în semestrul I al anului curent. Din perspectiva utilizărilor creșterea economică s-a datorat creșterii cererii interne și externe. Astfel, majorările exportului, a consumului final al gospodăriilor populației și a formării brute de capital fix au generat contribuții de 5.9, 4.2 și 0.9 puncte procentuale, respectiv. Pe categorii de resurse, evoluția pozitivă a PIB a fost determinată de creșterea valorii adăugate brute din toate sectoarele, cu excepția celei din „construcții", „administrație publică" și „alte activități". Astfel, a fost înregistrată majorarea valorii adăugate brute în „agricultură" cu 24.2 la sută, „comerț" cu 6.8 la sută, „transport și depozitare" cu 3.3 la sută, „informații și comunicații" cu 2.9 la sută și în „industrie" cu 1.2 la sută.

Dinamica indicatorilor macroeconomici în lunile octombrie și noiembrie 2016 denotă evoluții mixte aferente activității economice în trimestrul IV. În luna octombrie 2016, exporturile au sporit față de perioada similară a anului 2015 cu 6.6 la sută, importurile cu 12.8 la sută, iar volumul producţiei industriale a consemnat un nivel de minus 2.2 la sută. În același timp, transportul de mărfuri a crescut cu 0.3 la sută, comerțul cu servicii cu 0.8 la sută, iar comerțul cu amănuntul s-a diminuat cu 2.5 la sută.

Din perspectiva cererii de consum, în luna octombrie 2016, ritmul anual de creștere a salariului mediu real pe economie a constituit 9.2 la sută, fiind cu 2.3 puncte procentuale superior celui din luna septembrie 2016. Transferurile de mijloace bănești în favoarea persoanelor fizice prin intermediul băncilor din Republica Moldova s-au redus în perioada ianuarie-noiembrie cu 4.4 la sută, iar în luna noiembrie 2016 s-au majorat cu 0.9 la sută, în termeni nominali, comparativ cu perioadele corespunzătoare ale anului 2015.

Procesele de creditare și de economisire în luna noiembrie 2016 au consemnat evoluții similare. Volumul creditelor noi acordate în această perioadă s-a majorat cu 8.5 la sută, iar depozitele noi atrase - cu 0.7 la sută față de perioada similară a anului precedent. Totodată, soldul total al creditelor la sfârșitul lunii noiembrie 2016 s-a diminuat cu 7.3 la sută, iar soldul total al depozitelor a crescut cu 4.0 la sută față de sfârșitul lunii noiembrie 2015.

Rata medie la creditele noi acordate în moneda națională s-a micșorat cu 0.49 puncte procentuale față de nivelul înregistrat în luna octombrie 2016, constituind 12.56 la sută. Rata la depozitele noi atrase în lei s-a majorat cu 0.24 puncte procentuale până la nivelul de 7.48 la sută în luna noiembrie 2016.

Conduita politicii monetare continuă să se profileze în funcție de riscurile și incertitudinile asociate evoluțiilor din mediul extern și cel intern. Riscurile externe de natură inflaționistă sunt asociate majorării prețurilor internaționale la produsele alimentare, la petrol și la gaze naturale alături de fluctuațiile de pe piețele financiare. Potențialele riscuri și incertitudini de proveniență internă la adresa inflației decurg din condițiile existenței unui exces de lichiditate, din impactul modificărilor de accize aferente politicii fiscale pentru anul 2017 și, respectiv, a recoltei din anul 2017. Totodată, acordul de comerț liber dintre Republica Moldova și Turcia alături de expirarea taxelor vamale la importul unor produse din Ucraina, reincluderea prețului la gazul lichefiat în cadrul Metodologiei de formare și aplicare a prețurilor la produsele petroliere generează un impact dezinflaționist asupra evoluției ulterioare a inflației. Astfel, analizând balanța riscurilor, se observă accentuarea riscurilor inflaționiste din partea ofertei la mijlocul perioadei de prognoză în condițiile persistenței factorilor dezinflaționiști din partea cererii agregate pe tot orizontul de prognoză.

În acest context, măsurile de politică monetară adoptate de BNM de la începutul anului curent până în prezent încă urmează să se propage prin diferite canale de transmisie în economia națională, inclusiv prin influențarea ratelor dobânzilor la credite și depozite în moneda națională, astfel, exercitând efecte în continuare asupra evoluției inflației.

În aceste condiții, membrii Comitetului executiv al BNM, în ședința din 29 decembrie 2016, au decis unanim să mențină rata dobânzii de politică monetară la nivelul actual de 9.0 la sută anual.

Decizia vizează menținerea ratei inflației în proximitatea țintei de 5.0 la sută pe termen mediu, cu o posibilă deviere de ± 1.5 puncte procentuale. Calibrarea graduală a conduitei politicii monetare urmărește asigurarea condițiilor monetare reale adecvate susținerii creditării și economisirii, precum și pentru impulsionarea cererii interne, alături de adaptarea în continuare a mediului economic intern la volatilitățile și incertitudinile din mediul extern.

BNM va continua să gestioneze adecvat surplusul de lichiditate prin operațiuni de sterilizare, conform calendarului anunțat.

În același timp, Banca Națională va propune în continuare lichidități băncilor, conform calendarului anunțat pentru anul 2017, prin operațiuni repo pe termen de 14 zile, la rată fixă, egală cu rata de bază a Băncii Naționale plus o marjă de 0.25 puncte procentuale.

Reiterăm că BNM va monitoriza și va anticipa în continuare evoluțiile interne și cele ale mediului economic internațional, astfel încât, prin flexibilitatea cadrului operațional specific strategiei de țintire a inflației, să asigure menținerea stabilității prețurilor pe termen mediu.

Următoarea ședință a Comitetului executiv al BNM cu privire la politica monetară va avea loc pe data de 26 ianuarie 2017, conform calendarului anunțat.