Ministerul Finanţelor anunţă iniţierea procesului de certificare a auditorilor interni din sectorul public. La examenul de calificare sunt în drept să aplice auditorii interni / angajaţii din cadrul autorităţilor administraţiei publice centrale şi locale, instituţiilor publice, precum şi autorităţilor / instituţiilor autonome care gestionează mijloace ale bugetului public naţional.

Toți doritorii urmează să prezinte Ministerului Finanţelor următoarele documente:

- cererea de admitere la examenul de calificare - în original;
- carnetul de muncă ce confirmă angajarea şi vechimea în muncă de cel puţin 1 an în domeniile: audit intern în sectorul public, contabilitate, economie, finanţe publice, tehnologii informaţionale, drept şi audit extern - în original şi în copie;
- buletinul de identitate - în original şi în copie;
- scrisoarea emisă de către conducătorul entităţii, ce confirmă realizarea sau participarea la cel puţin 2 misiuni de audit intern în conformitate cu Standardele Naţionale de Audit Intern - în original şi în copie.

Setul de documente urmează a fi prezentat pînă la data de 31martie 2019, Direcţiei politici în domeniul controlului financiar public intern din cadrul Ministerului Finanțelor.